Zákon 576/2004 o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním ZS
   §18..§25 - zdravotná dokumentácia

Zákon 577/2004 o rozsahu ZS uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ...
   §2 - preventívna prehliedka
   §3 - neodkladná zdravotná starostlivosť
   Príloha č.2 - nápľň preventívnych predliadok

Zákon 578/2004 o PZS, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách

Zákon 580/2004 o zdravotnom poistení

Zákon 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
   §47b..§48 - prehliadka mrtvého tela


Vyhláška 585/2008 MZ SR o prevencii a kontrole prenosných ochorení
   §5..§13 - očkovanie

Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
   §21 preventívne a ochranné služby - PZS

Zákon 461/2003 o sociálnom poistení
   Príloha č.1 zoznam chôrob z povolania

Zákon 437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
   Príloha č.1 sadzby bodového hodnotenia

Zákon 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon 448/2008 o sociálnych službách

Zákon 8/2009 o cestnej premávke, §86..§87 zdravotná spôsobilosť a lekarská prehliadka
Vyhláška 9/2009 MV SR, §28..§29 zdravotná spôsobilosť a lekarská prehliadka
   Príloha č.5 minimálne požiadavky na úroveň telesnej, spôsob ich posudzovania


Cennik zdravotných výkonov, nehradených z prostriedkov verejného ZP